Reviews about Bursa

BetTerDAY

5/5
Reviewed on 9 Nov 2019

布尔萨在我去土耳其之前,闻所未闻,直到看到行程单,才知道原来还有这么一个小镇,它最知名的景点就是蓝色清真寺的表弟,绿色清真寺

Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa