Reviews about Cathedral Notre-Dame du Havre

juki235

5/5
Reviewed on 29 Nov 2017

勒阿弗尔大教堂又名勒阿弗尔圣母院,是这里教区的主教堂。建筑融合了哥特式,文艺复兴式和巴洛克式三种风格,是勒阿弗尔最古老的建筑。教堂的规模很大,但彩色图案比较简单,即使光线挺好,也没有太多震撼的色彩,比起圣约瑟夫大教堂略有逊色。

Cathedral Notre-Dame du Havre
Cathedral Notre-Dame du Havre
Cathedral Notre-Dame du Havre
Cathedral Notre-Dame du Havre
Cathedral Notre-Dame du Havre
Cathedral Notre-Dame du Havre
Cathedral Notre-Dame du Havre
Cathedral Notre-Dame du Havre