Reviews about Cattedrale di Parma

cparissh

4/5
Reviewed on 30 Oct 2018

这座教堂就在广场的旁边,广场上人很多,远远看上去教堂的塔楼竟然是很斜的呀,感觉意大利的塔很多都是斜的。但是只有在远的地方才能看出来。

Cattedrale di Parma
Cattedrale di Parma
Cattedrale di Parma
Cattedrale di Parma