Reviews about Chen Family Courtyard

睡恣@M丶

5/5
Reviewed on 13 Jul 2021

陈家大院,在这座占地面积达到6亩左右的土地上,仅仅是建筑总面积已经达到了1.5平方千米。加上典型的回廊型建筑,因此虽然占地面积不大,不过院内的房屋却相当的多,据统计至少得有60多间。

Chen Family Courtyard
Chen Family Courtyard
Chen Family Courtyard
Chen Family Courtyard
Chen Family Courtyard
Chen Family Courtyard