Reviews about Chencun Flower World

努力的三号

4/5
Reviewed on 14 Mar 2021

在这边除了可以买卖鲜花之外,还可以去旁边的展览中心去看一下,现在最新的一些庭院的设计,在这里庭院其实是一个非常不错的东西,可以结合到自己的家去做。

Chencun Flower World
Chencun Flower World
Chencun Flower World