Reviews about Chencun Flower World

耶路撒冷的牛牛

4/5
Reviewed on 14 Mar 2021

这边的鲜花种类,现在是越来越多了,每次过来都会有一些新的发现,在这边现在还有动植物观赏区域,花卉世界这边买的花,其实还是蛮多的,盆栽。

Chencun Flower World
Chencun Flower World
Chencun Flower World