Reviews about Guangdong Shenguangshan Forest Park

135***51

4/5
Reviewed on 12 Mar 2021

好多好多年没有来神光山,三八节翌日过来,好大的惊喜,道路好走,停车场免费,直接上来就是牌坊,很方便,山上空气清新,游人不多,体验不错,最开心的是祖师殿的茶花,红,粉红和白色,还有含笑花,油菜花,真是好惊喜,山脚的紫荆花也不错,下次回兴宁还会来,经常来。

Guangdong Shenguangshan Forest Park
Guangdong Shenguangshan Forest Park
Guangdong Shenguangshan Forest Park
Guangdong Shenguangshan Forest Park
Guangdong Shenguangshan Forest Park
Guangdong Shenguangshan Forest Park
Guangdong Shenguangshan Forest Park
Guangdong Shenguangshan Forest Park
Guangdong Shenguangshan Forest Park
Guangdong Shenguangshan Forest Park
Guangdong Shenguangshan Forest Park
Guangdong Shenguangshan Forest Park
Guangdong Shenguangshan Forest Park
Guangdong Shenguangshan Forest Park
Guangdong Shenguangshan Forest Park