Reviews about Heming Mountain

billyxie伟

5/5
Reviewed on 17 Jun 2020

鹤鸣山又称“鹄鸣山”,系邛崃山脉东麓青城山区的南侧支峰,与道教著名胜地青城山天师洞相距仅三十公里。这里山势雄伟、林木繁茂,双涧环抱,形如展翅欲飞的立鹤;景区内松柏成林,苍翠欲滴,山涧溪流,泠然有声。李花沟野花绽放,美不胜收。

Heming Mountain
Heming Mountain
Heming Mountain
Heming Mountain
Heming Mountain
Heming Mountain
Heming Mountain
Heming Mountain