Reviews about Historic Rt 66 Begin Sign

zha***81

5/5
Reviewed on 28 Jul 2019

在美国人看来完全是没人关注的景点,不知道为什么那么多中国人反而积极去打卡。周围没有人,可以自由自在的拍照,反而对面的艺术中心好多人

Historic Rt 66 Begin Sign
Historic Rt 66 Begin Sign
Historic Rt 66 Begin Sign