Reviews about La Fortuna Waterfall

乖小咪

5/5
Reviewed on 21 Aug 2019

哥斯达黎加的拉福图纳瀑布是一处景色十分壮观的瀑布,他虽然不是很宽,但水量很大。瀑布落下时激起的水雾,非常的大,犹如仙境一般。有许多游客在下方的水潭里游泳戏水,十分的开心。

La Fortuna Waterfall
La Fortuna Waterfall
La Fortuna Waterfall
La Fortuna Waterfall