Reviews about Liming Tongtianhe Scenic Area

三生忘川

4/5
Reviewed on 18 May 2021

价格较贵吧,主要是溶洞内的划船,不算是漂流,刚主要景点还是溶洞地下河,刚开始需要爬山过到红军洞,接着在洞内坐船,很凉爽的行程,时间在一小时吧

Liming Tongtianhe Scenic Area
Liming Tongtianhe Scenic Area
Liming Tongtianhe Scenic Area
Liming Tongtianhe Scenic Area
Liming Tongtianhe Scenic Area
Liming Tongtianhe Scenic Area
Liming Tongtianhe Scenic Area
Liming Tongtianhe Scenic Area
Liming Tongtianhe Scenic Area
Liming Tongtianhe Scenic Area