Reviews about Lugutan Beach

yangduoduo17

4/5
Reviewed on 5 May 2020

真的在长滩岛去卢古坦海滩是不合逻辑的。它很小,真的很脏。它没有游客资料。美景和日落,美丽如画。从字面上看,沽潭海滩不是海滩。实际上,这是红树林所居住的泻湖。已经创建了一条混凝土人行道,就像一个码头,该人行道从道路开始,穿过红树林中的一个环。

Lugutan Beach
Lugutan Beach
Lugutan Beach
Lugutan Beach
Lugutan Beach
Lugutan Beach
Lugutan Beach