Reviews about Mount Tongariro

快乐时光

4/5
Reviewed on 15 Feb 2019

汤加里罗山,是新西兰北岛的一座活火山,海拔1978米!由汤加里罗山+堖鲁赫伊火山+鲁阿佩胡火山,3座火山一起于1894年组成了汤加里罗国家公园!1990年又被评为世界遗产,是著名徒步胜地!

Mount Tongariro
Mount Tongariro
Mount Tongariro
Mount Tongariro
Mount Tongariro
Mount Tongariro
Mount Tongariro
Mount Tongariro
Mount Tongariro
Mount Tongariro
Mount Tongariro
Mount Tongariro
Mount Tongariro