Reviews about Mount Zion

小小呆60

3/5
Reviewed on 6 Jun 2020

来看看最后的晚餐的所在地吧,但是我个人是比较失望的,感觉这里就是后人所修建的一个地方,然后历史感非常的少,没有太多的历史遗迹。

Mount Zion
Mount Zion
Mount Zion