Reviews about Qiandaohu Xiushui Square

深蓝色的紫007

5/5
Reviewed on 29 Jan 2021

千岛湖秀水广场看粗去,那真的好看,再往右边走一点,人更少拍照的地方更多更好看了,就是因为千岛湖太美,就是很愿意度假就去那边,只是交通太不方便了。

Qiandaohu Xiushui Square
Qiandaohu Xiushui Square
Qiandaohu Xiushui Square
Qiandaohu Xiushui Square
Qiandaohu Xiushui Square