Reviews about Sandakan Memorial Park

河糖月色

5/5
Reviewed on 7 Sep 2017

这个公园非常的宁静和美丽,曾经在接近二战末期发生了一系列的暴行,这里通往建筑物的花园和小路都被保存的非常良好也十分的漂亮。

Sandakan Memorial Park
Sandakan Memorial Park
Sandakan Memorial Park