Reviews about Sandakan Memorial Park

多多

4/5
Reviewed on 24 Mar 2020

我差点就把山打根纪念公园从旅行计划里删去了,很高兴我没有。山打根纪念公园是一座可爱又凉爽的绿洲,景色非常好。这座公园是为了纪念澳大利亚、英国、新西兰和山打根岛的居民而建造的。他们在二战期间忍受了日本三年的野蛮占领。这里的信息很丰富,很多故事非常感人,在这里你可以看到许多历史的真实事件和集中营幸存的6名战俘留下的故事。山打根纪念公园非常值得一游。

Sandakan Memorial Park
Sandakan Memorial Park
Sandakan Memorial Park
Sandakan Memorial Park
Sandakan Memorial Park
Sandakan Memorial Park
Sandakan Memorial Park
Sandakan Memorial Park
Sandakan Memorial Park
Sandakan Memorial Park