Reviews about Shutongshan

冰之炙点

5/5
Reviewed on 5 Nov 2019

山若书童闭目沉思 , 神态自若 , 山因此而 辱名。 书童山东是卓笔峰 , 形如文笔倒 :雨 , 有"卓笔文峰"之称。 山南是鸡公 山 , 酷 以雄雄鸡报晓 , 有"书童闻鸡鸣而读"之赞。

Shutongshan
Shutongshan
Shutongshan