Reviews about Tara River Canyon

比野人文艺

Reviewed on 14 Aug 2019 from Trip moments

一部电影,一座城,一生回忆,前南电影《桥》里的塔拉桥,不是卡桑德拉大桥哈,建于1930年代,后确实被游击队炸毁,之后修好,沿用至今。在桥上走一走,感受下电影所带来的情绪,桥头塔拉桥餐厅吃个羊排餐,吃完座个滑索,完美“啊朋友再见,啊朋友再见……”单曲循环中

Tara River Canyon
Tara River Canyon
Tara River Canyon
Tara River Canyon
Tara River Canyon
Tara River Canyon
Tara River Canyon
Tara River Canyon
Tara River Canyon