Reviews about Thamel

关裕年guanyunian

5/5
Reviewed on 18 Jun 2021

在一座一座的画有大眼睛的寺庙周围,有数万只鸽子,在这里,鸽子是绝对的主人。彩旗飘舞,与西藏的几乎一样,我们是看不出来有什么区别。不知道什么时候开始,彩旗飘舞成了宗教的标准符号。

Thamel
Thamel
Thamel
Thamel
Thamel
Thamel
Thamel
Thamel
Thamel
Thamel
Thamel
Thamel
Thamel
Thamel
Thamel