Reviews about The Xuehuang Grassland

快乐破猪

4/5
Reviewed on 3 Oct 2019

十一没有添堵,就近选择了台山泡温泉,临时来了大草原,还好补了大草原,不然此趟之行,遗憾太多。大草原门票30元,一个值得驾车带上粮食,帐篷,发呆一天的地方,地方很大,孩子们可以自由奔跑,放风筝,如果装备齐全还可以找个阴凉处钓水库鱼。

The Xuehuang Grassland
The Xuehuang Grassland
The Xuehuang Grassland
The Xuehuang Grassland
The Xuehuang Grassland
The Xuehuang Grassland
The Xuehuang Grassland
The Xuehuang Grassland

Read More About

3.2/5
14 Reviews
Grassland

Related Reviews