Reviews about Virgen Cerro San Cristobal

乖小咪

5/5
Reviewed on 22 Sep 2019

圣克里斯托瓦尔山是圣地亚哥的圣山,这里居高临下可以俯看圣地亚哥城,山上有教主座堂,有大主教的雕像十分的神圣。这里也是信徒前来朝拜的地方,在当地有着神圣崇高的地位。

Virgen Cerro San Cristobal
Virgen Cerro San Cristobal
Virgen Cerro San Cristobal
Virgen Cerro San Cristobal
Virgen Cerro San Cristobal
Virgen Cerro San Cristobal