Reviews about Yuyuan Taiji Xingxiang Village

电梯泰斗

4/5
Reviewed on 2 Oct 2020

听取旅友意见没买门票,古村落老房子仍保留着原生态。出来时在桥头歺厅吃了土菜!其实停车可免费停在俞源公交车站。

Yuyuan Taiji Xingxiang Village
Yuyuan Taiji Xingxiang Village
Yuyuan Taiji Xingxiang Village
Yuyuan Taiji Xingxiang Village
Yuyuan Taiji Xingxiang Village
Yuyuan Taiji Xingxiang Village
Yuyuan Taiji Xingxiang Village
Yuyuan Taiji Xingxiang Village
Yuyuan Taiji Xingxiang Village
Yuyuan Taiji Xingxiang Village