Reviews about Anga

M25***40

4/5
Reviewed on 19 Nov 2019

很不错的一家餐厅,有各种各样好吃的烤肉,牛肉,猪肉,还有猪大肠,闻着臭臭的,吃着不肥而且很香,定食味道也很好,而且搭配的很合理

Anga
Anga
Anga