Reviews about Shwesandaw Pagoda

M30***58

5/5
Reviewed on 18 May 2020

蒲甘的主要大塔都环绕在瑞山都塔的周围,向西可以看见伊洛瓦底江,东面是达玛央吉佛塔和苏拉玛尼佛塔,往北则是他冰瑜佛塔和阿南达寺,往南可见错落有致的小佛塔群,东南方远处可见达玛斯迦佛塔熠熠生辉的大金顶。非常喜欢这里!

Shwesandaw Pagoda
Shwesandaw Pagoda
Shwesandaw Pagoda
Shwesandaw Pagoda