Reviews about Mount Carmel

狮子国女王

5/5
Reviewed on 14 Nov 2016

迦密山——位于以色列北部的山脉,这座面临地中海的美丽山脉在圣经中被提及,历史上曾经发生过教派之间的争斗,山顶上有以利亚纪念堂,迦密山在许多宗教中都被认为是圣山,它代表着世界遗产的角色。

Mount Carmel
Mount Carmel
Mount Carmel
Mount Carmel
Mount Carmel
Mount Carmel
Mount Carmel
Mount Carmel
Mount Carmel
Mount Carmel