Reviews about Mount Tongariro

带着檬宝去旅行

4/5
Reviewed on 18 Mar 2019

很少有一日游步道可以呈现如此令人激动的风景,包括蒸汽口和温泉,千奇百怪的岩石形状和如月球表面般的盆地,不可思议的斜石坡和几乎每一个角度都有广阔的美景。途径各种植物带,从矮小灌木和草丛的高山地带到寸草不生的更高海拔地带。

Mount Tongariro
Mount Tongariro
Mount Tongariro